فضای تجاری

پانزده هزار متر فضای تجاری

002_cinema

پردیس سینمایی

پنج سالن سینما

فودکورت

یک طبقه ویژه فودکورت

باشگاه مشتریان بازار چارسو

باشگاه مشتریان بازار چارسو